© Aga Ousseinov 2006-2017In collaboration with Irina Ryjak