© Aga Ousseinov 2006-2018In collaboration with Irina Ryjak