© Aga Ousseinov 2006-2015


The Ship of Babel (Kite)

2015, mixed media, 118x68cm